Algemene voorwaarden

De eenmanszaak De Bandenstek, gevestigd te Sellingen, Nederland

KvK Groningen 01171327 De Bandenstek BTW nr: NL 136192129B01
Rabobank IBAN NL095 0156 3553 61
BIC RABONL2U

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op
alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze
voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot
levering van zaken aan onze kopers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet
hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een
contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst,
of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder
“koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden
geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de
voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor
zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen
met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde
van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet
aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”,
wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden
van welke aard dan ook.
Artikel 2. Offertes
1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële
koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze,
tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is
bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke
bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te
zijn aanvaard.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in
het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters,
beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en
De Bandenstek
p/a Voorbeetseweg 71
9551VK Sellingen
tel: +31(0)599 454994
fax: +31(0)599 788949
mob: +31(0)611914993
email: info@bandenstek.nl
web: www.bandenstek.nl
Rabobank: 1563.55.361
KvK Groningen 01171327 De Bandenstek BTW nr: NL 136192129B01
Rabobank 1563.55.361
IBAN NL095 0156 3553 61
BIC RABONL2U
bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons
in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan
ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens
behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom
eventueel bestaande rechten voor.
3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de
dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die
voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens
begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde
gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven
order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn
gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden
gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een
mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van
de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende
deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op
basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog
aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van
de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht
met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen
na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat
hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door
onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen
die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of
toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk
zijn bevestigd.
Artikel 4. Prijzen
1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige
kosten.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op
de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren,
zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en
transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere
heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst
tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer
van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te
brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst
KvK Groningen 01171327 De Bandenstek BTW nr: NL 136192129B01
Rabobank 1563.55.361
IBAN NL095 0156 3553 61
BIC RABONL2U
vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons
binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat
uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging
genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij
binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij
aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
Artikel 5. Aflevering- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot
stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig
hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te
beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de
individuele overeenkomst.
Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst
uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is
deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de
in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken
franco huis. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.
3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op
de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor
rekening en risico van de koper.
4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke
wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de
koper in rekening brengen.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als
een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het
bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter
ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden,
danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het
niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de
koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht
te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen
vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
Artikel 6. Reclame door de koper
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk
voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel
uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft,
rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de
door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de
gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met
gebruikelijke spelingen.
KvK Groningen 01171327 De Bandenstek BTW nr: NL 136192129B01
Rabobank 1563.55.361
IBAN NL095 0156 3553 61
BIC RABONL2U
De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken
indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en
ondergeschikten wijzigingen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk
waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8
dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden
geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per
aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de
klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn
gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij
een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8
dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden
gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in
de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de
daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek
naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt,
bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder
omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de
klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of,
indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van
meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.
5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door
ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak
doen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken
niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons
(garantie-) aanspraken doen gelden.
Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van
fabricage- en materiaalfouten.
2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit
betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als
bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de
gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper
gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten
overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de
geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
KvK Groningen 01171327 De Bandenstek BTW nr: NL 136192129B01
Rabobank 1563.55.361
IBAN NL095 0156 3553 61
BIC RABONL2U
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan
hiervoor bedoeld.
3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt
elke garantieverplichting onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn
wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en
anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons
voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte
binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directeof
indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder
begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door
hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen
van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van
zaken of door de zaken zelf.
5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat
terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten
aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de
zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake
van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor
zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende
schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige
betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of
voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij
zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van
de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop
bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten
behoeve van een derde daarop te vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de
zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale
bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan
ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de
verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.
4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend
op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld
ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na
de be- of verwerking.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden)
bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in
redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor
ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de
koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
KvK Groningen 01171327 De Bandenstek BTW nr: NL 136192129B01
Rabobank 1563.55.361
IBAN NL095 0156 3553 61
BIC RABONL2U
De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde
zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.
Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders
overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn
gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening,
in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans
uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van
creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder
dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht,
indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de
koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten,
onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor
aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij
alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden,
waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde
zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons
verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in
gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de
kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds
nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk
aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag,
welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip
van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met
een minimum van € 50,– alles exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late
betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou
koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn
betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen
buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige
wijze.
4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op
de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en
tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de
overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering
optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering
van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te
vorderen.
6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een
kredietverzekeraar naar zijn keuze.
KvK Groningen 01171327 De Bandenstek BTW nr: NL 136192129B01
Rabobank 1563.55.361
IBAN NL095 0156 3553 61
BIC RABONL2U
Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die
van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan
worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht
wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook,
blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering
en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en
uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen,
wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.
Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen
nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als
ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten,
zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot
schadevergoeding aanspreken.
Artikel 11. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is
uitsluitend Nederland recht van toepassing.
Artikel 12. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons
aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de
bevoegde rechter in Nederland.
De eenmanszaak De Bandenstek, gevestigd te Sellingen, Nederland